นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าผู้ใช้บริการ

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) เคารพความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล จะทำการเก็บข้อมูลเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ตามที่กฎในหน้าเว็บไซต์ เช่นการลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เป็นต้นนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงวิธีการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

ข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

บริษัทจะไม่เปิดผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการจัดก็บรวบรวมไว้ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล เว้นแต่ ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือเป็นการเปิดเผยแก่หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งศาล กรณีมีการว่าจ้างหน่วยงานอื่นดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ใช้บริการในสัญญาจ้างจะมีการกำหนดให้ผู้รับจ้างเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล

การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม ป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านทดโนโลยีสารสนเทศของบริษัท เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

การเปิดเผยเกี่ยวกับการดำนินการ แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเปิดเผยแนวปฏิบัติ และแนวนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และหากมีการปรับปรุงแก้ไขบริษัท จะดำเนินการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้ www.theklinique.com ทั้งนี้บริษัทมีช่องทางที่ผู้ใช้บริการ สามารถตรวจดูความมีอยู่ และลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลวัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปไช้ผู้ควบคุมและสถานที่ทำการของผู้ควบคุมข้อมูล ได้ที่ บริษัทเดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)

การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล

บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูล โดยให้ยื่นคำร้องที่บริษัททั้งนี้บริษัทจะดำนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 7 วันทำการและในกรณีที่เจ้าของข้อมูล มีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใดๆ เช่น การแจ้งปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น บริษัทจะดำเนินการบันทึกคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งทำหน้าที่ควบคุมข้อมูล

บริษัทกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแล การจัดเก็บ การใช้ และการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ต้องปฏิบัติตามประกาศบริษัท เรื่องนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และประกาศเรื่องแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างเคร่งครัด

บริษัทไม่ขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้เยาว์หรือเด็ก หากท่านมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

ท่านอาจใช้เว็ปไซต์ของบริษัโดยต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ใช้อำนาจปกครองดูแลในการซื้อผลิตภัณฑ์

ขอบเขตของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเดอะคลีนิกค์

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้ภายใต้เว็บไซต์ www.theklinique.com รวมถึงบริการอื่นๆ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ภายในแพลทฟอร์มในเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้อาจมีการแสดงข้อกำหนดซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมในบริการ เพื่อให้คุณอนุมัติก่อนการเข้าถึงบริการนั้นๆ
หมายเหตุ : นโยบายส่วนบุคคลนี้จะไม่ใช้กับข้อมูลซึ่งจะได้เปิดเผยหรือทำการส่งไปยัง

  1. บริการอื่นๆนอกเหนือจากที่กำหนดในเว็บไซต์ของเรา เช่น สินค้าหรือบริการอื่นๆซึ่งดำเนินการโดยเราหรือบริษัทในเครือ ซึ่งไม่ได้ระบุโดยชัดแจ้งว่าอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายนี้
  2. บริการของบุคคลที่สาม รวมถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งคุณอาจเข้าถึงโดยผ่านทางเว็บไซต์ของเรา
  3. บริษัท หรือองค์กร ซึ่งได้ทำการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ในเว็บไซต์ของเรา

มาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

1.บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท จึงได้กำหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องและทำให้ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นความลับเพื่อป้องกันการสูญเสียการเข้าถึงการทำลายการใช้การแปลงการดัดแปลงหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิ์หรือผิดกฎหมาย นโยบายความปลอดภัยข้อมูลของ บริษัทเดอะคลีนิกค์

2.ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ บริษัท ได้รับจากเรื่องข้อมูลเช่นชื่อที่อยู่อาศัยหมายเลขติดต่อหมายเลขประจำตัว บริษัท จะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

วัตถุประสงค์ของการรวบรวมจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จะรวบรวมจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล โดยการวิเคราะห์ข้อมูล ความสนใจ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตามบริการ ความต้องการของลูกค้า พร้อมแจ้งข่าวสาร เสนอขายสินค้าหรือบริการ อีกทั้งกิจกรรมและข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

ประเภทข้อมูล วัตถุประสงค์ในการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล

• ชื่อ

• อีเมล

• ที่อยู่

• เบอร์โทรศัพท์

• เพศ

• การตั้งค่าต่างๆ

• ไอพี แอดเดรส (IP Address)

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา คุณอาจถูกร้องขอให้ลงทะเบียนกับเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลเพื่อการตลาดของเรา เช่น

– เพื่อติดต่อและเสนอบริการของ เดอะคลีนิกค์ หรือข้อเสนออื่นๆซึ่งคุณอาจเคยแสดงถึงความสนใจไว้กับบริษัท

– เพื่อแจ้งคุณเกี่ยวกับข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ และจดหมายข่าว

– เพื่อตรวจสอบตัวตนของคุณ

– เพื่อรักษาความปลอดภัยต่อบัญชีผู้ใช้ของคุณ

– เพื่อแจ้งคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

ข้อมูลซึ่งไม่ใช่ช้อมูลส่วนบุคคล

• ประเภทเบราเซอร์

• โดเมน

• เว็บไซต์ที่เยี่ยมชม

• เวลาเข้าเว็บไซต์

• ที่อยู่เว็บไซต์อ้างอิง

• ข้อมูลเพื่อการสนับสนุนลูกค้า

-เพื่อให้ข้อมูลในการเข้าและใช้เว็บไซด์ของเรา

– เพื่อจัดการเว็บไซต์; เพื่อการดำเนินการภายใน แก้ไขปัญหาของเว็บไซต์ วิเคราะห์ข้อมูล ทดสอบ วิจัย เพื่อความปลอดภัย การตรวจสอบการบิดเบือน และการจัดการบัญชีผู้ใช้

– เพื่อแก้ไขและสำรวจปัญหา

ข้อมูลระบบ – เพื่อให้ข้อมูลในการเข้าและใช้เว็บไซต์ของเรา

– เพื่อจัดการเว็บไซต์; เพื่อการดำเนินการภายใน แก้ไขปัญหาของเว็บไซต์ วิเคราะห์ข้อมูล ทดสอบ วิจัย เพื่อความปลอดภัย การตรวจสอบการบิดเบือน และการจัดการบัญชีผู้ใช้

– เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้

ข้อมูลที่ตั้ง เว็บไซต์จะใช้ข้อมูลที่คุ้กกี้ได้เก็บรวบรวมเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการบริษัทต่อๆไป
คุ้กกี้ เว็บไซต์จะใช้ข้อมูลที่คุ้กกี้ได้เก็บรวบรวมเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการบริษัทต่อๆไป

ฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัทเดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)
2922/307-308 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

โทร. +66 (0) 2304-2036